Regulamin i polityka prywatności


Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego www.fredericcishoes.com, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
Sklep należy do Fryderyka Lecieja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rymarnia Leciejów Action-Holsters Fryderyk Leciej z siedzibą w Bieżyń 35, 64-010 Krzywiń wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 698 160 45 67.
W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej order@fredericcishoes.com lub dzwoniąc w dni robocze w godzinach 10.0018.00 pod numer 608 518 056


§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient,
 4. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://fredericcishoes.com/pl/content/8-regulamin-sklepu
 6. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem fredericcishoes.com
 7. Sprzedawca – Fryderyk Leciej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rymarnia Leciejów Action-Holsters Fryderyk Leciej z siedzibą w Bieżyń 35, 64-010 Krzywiń wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującym się numerem NIP 698 160 45 67.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
 4. dostęp do Internetu,
 5. standardowy system operacyjny,
 6. standardowa przeglądarka internetowa,
 7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 8. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 9. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.


§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Celem złożenia zamówienia należy założyć konto w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie, zaakceptowania niniejszego regulaminu i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Kolejną usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu w tym przesyłania załączników.
 6. Z chwilą podania pól niezbędnych w formularzu i przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Usługa polega na odpisywaniu wiadomości do Kupującego na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Umowa zostaje rozwiązana w momencie zakończenia kontaktu.
 7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail order@fredericcishoes.com W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.


§ 4

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie wyłącznie po zarejestrowaniu konta w Sklepie.
 2. Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 3. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 2 powyżej.

Zamówienia na gotowy produkt, czyli niewykonywany według indywidualnej specyfikacji Kupującego

 1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
 • zalogować się na konto w Sklepie,
 • wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „add to cart”,
 • podać adres dostawy jeżeli jest inny niż zapisany na koncie następnie kliknąć „Proceed to Checkout”,
 • wybrać sposób dostawy Poczta Polska albo kurier TNT następnie kliknąć „Proceed to Checkout”,
 • wybrać konkretny sposób płatności PayPal albo wpłata na podany nr rachunku bankowego Sprzedawcy,
 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
 • kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayPal, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną tego serwisu celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności przelew na rachunek Sprzedawcy, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

Zamówienia na produkty wykonywane według indywidualnej specyfikacji Kupującego
(rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb)

 1. Po zalogowaniu się na swoje konto Kupujący klika opcję „zamów” i wg. opisu pod produktem wypełnia formularz, akceptuje niniejszy Regulamin (Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia), następnie wysyła zamówienie do Sprzedawcy za pośrednictwem formularza na stronie.  
 2. W ciągu 4 dni roboczych Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o czasie realizacji zamówienia wraz z kalkulacją wszystkich kosztów. Kupujący jest zobowiązany w ciągu 90 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy w sposób jednoznaczny w treści maila potwierdzić Sprzedawcy złożenie zamówienia.
 3. Następnie, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co tym samym oznacza, że zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 4. W ciągu 7 dni po zawarciu umowy Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy wszystkich kosztów o których mowa w ust. 8.

§ 5
Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia przesyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej S.A. – koszt i orientacyjny czas dostawy dostępne w zakładce „Dostawa”.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3.  Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty: przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy albo płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.


§ 6
Realizacja zamówień  

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy. Jeżeli Kupujący zamawia towar według swojej indywidualnej specyfikacji i wybrał płatność za pośrednictwem serwisu PayPal również jest zobowiązany zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
 4. Czas realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy, jednakże w przypadku zamówienia towaru według indywidualnej specyfikacji Kupującego czas jego realizacji będzie każdorazowo ustalany indywidualnie.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 Regulaminu.
 8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego formy wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu.


§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta – dotyczy wyłącznie Konsumentów którzy mają miejsce zwykłego pobytu na terytorium któregoś z państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem formularz odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.


§ 8
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca całkowicie wyłącza odpowiedzialność za wady wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i pranych (wyłączenie rękojmi).
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 1. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://fredericcishoes.com/pliki/formularz-reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.  
 3. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady względem Konsumenta regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 6. Sprzedawca ponosi wobec Kupujących odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, lecz w przypadku umów sprzedaży zawieranych z Klientami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.


§ 9
Dane osobowe i pliki cookies


Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://fredericcishoes.com/content/3-polityka-prywatnosci


§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą produktów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. W przypadku Klientów sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz świadczenia usług i sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę jest prawo polskie.  
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 07.01.2020
 7. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.